Precordior CardioSignal - Användarvillkor

Dessa Användarvillkor tillämpas på användningen av Precordior CardioSignal av Användaren. Nuvarande Användarvillkor tillhandahålls elektroniskt inför registreringen av Applikationen och på vår Hemsida. Dokumentet finns tillgängligt i pappersformat på begäran från support@precordior.com.

GENOM ATT ANVÄNDA APPLIKATIONEN ACCEPTERAR DU ÄVEN VÅRA ANVÄNDARVILLKOR. VAR VÄNLIG LÄS NOGA IGENOM VÅRA ANVÄNDARVILLKOR INNAN DU ANVÄNDER APPLIKATIONEN.

Avsedd användning och indikationer för användning

Den avsedda användningen är att upptäcka förmaksflimmer hos vuxna. Målgruppen är vuxna. Indikation för användning är medicinskt utbildades eller lekmäns misstanke om förmaksflimmer eller avsikten att utesluta eller upptäcka förekomsten av eventuellt förmaksflimmer. Precordior CardioSignal Applikationen är inte avsedd att användas av personer med andra kända eller diagnostiserade hjärtrytmstörningar än förmaksflimmer.

Kontraindikationer och användningsbegränsningar

Att slå på telefonen bredvid ett pacemakerimplantat kan orsaka elektromagnetiska störningar (EMI) som kan resultera i fel i pacemakern. Hjärtpacemakers kan också förorsaka felaktiga resultat i rytmanalysen. Av dessa skäl bör bärare av hjärtpacemakers inte använd Appen.

Om resultatet av mätningen blir positivt och indikerar sannolikt förmaksflimmer, måste detta verifieras av en läkare. Appen är avsedd för screening av möjligt förmaksflimmer och är inte avsedd att vara en diagnostisk apparat. Diagnosen ska göras av en läkare och bör ske på det sätt som medicinska riktlinjer rekommenderar, t.ex. med 12-avlednings elektrokardiograminspelning.

Dessa Användarvillkor redovisar villkoren för hur användarna/Du får använda Applikationen. Användarvillkoren beskriver den avgift som debiteras Dig, de fall där Precordior kan hållas ansvarig och hur länge Du får använda Applikationen. Vi skulle råda Dig att regelbundet återvända till denna sida för att hålla Dig uppdaterad om den senaste versionen av Användarvillkoren. Om Du har några frågor om Produkterna (enligt definitionen nedan) eller detta Avtal, kontakta oss via support@precordior.com.

VAR VÄNLIG NOTERA ATT DU INTE ÄR SKYLDIG ATT INSTALLERA APPLIKATIONEN OCH OM DU VÄLJER ATT INTE GÖRA SÅ PÅVERKAR DET INTE DIN LÄKARES BEHANDLING AV DIG ELLER KVALITÉN PÅ SÅDAN BEHANDLING. PRECORDIOR BETONAR ATT DINA HÄLSODATA ÄR DINA PRIVATA DATA. FÖR KVALITETSKONTROLL OCH SERVICEUTVECKLING HAR PRECORDIOR TILLGÅNG TILL OCH KAN ANALYSERA DINA DATA. DIN LÄKARE HAR INTE TILLGÅNG TILL DINA DATA, SÅVIDA INTE NI HAR KOMMIT ÖVERENS OM DETTA SEPARAT. DÄRFÖR ÄR DET HELT OCH HÅLLET PÅ DITT ANSVAR ATT SÖKA MEDICINSK VÅRD OM FÖRMAKSFLIMMER UPPTÄCKS. OM DU TROR ATT DU KAN HA EN MEDICINSK NÖDSITUATION SKA DU KONTAKTA DIN LÄKARE ELLER RÄDDNINGSTJÄNSTEN OMEDELBART.

Applikationen drivs av Precordior, ett aktiebolag registrerat i Finland på adressen Aurakatu 6, 20100, Åbo. Företagets registreringsnummer är 2800927-7.
Dessa Användarvillkor ("Avtalet") beskriver villkoren för hur användarna ("Användare" eller "Du") kan använda Applikationen (som definieras nedan).

Om Du har några frågor om Produkterna (enligt definitionen nedan) eller detta Avtal, kontakta oss via support@precordior.com.

1. Beskrivning av Applikationen

1.1. Precordior tillhandahåller Precordior CardioSignal Applikation, en tjänst som kan detektera förmaksflimmer, vilket är den vanligaste rytmiska störningen i hjärtat. Precordior CardioSignal Applikation består av Precordior CardioSignal Mobilapplikation ("App") och Precordior CardioSignal Plattform ("Plattformen") molnsystem, båda gemensamt kallade "Applikationen". Applikationen är endast avsedd för personligt bruk. Alla analyser utförs i Plattformen och resultaten skickas tillbaka till Appen. Därför kräver Appen en internetanslutning för att fungera med Plattformen. Alla rytmanalyser och inspelningar lagras i Plattformen. För Applikationens kvalitetssäkring kan vi lagra Dina data även om Du har raderat dem från Ditt personliga konto. Alla insamlade data kan användas för kvalitetsanalyser och utveckling av algoritmoptimering. För att få vetenskapligt erkännande kan vissa analyser från dessa bli föremål för granskning och publicering. Alla sådana publicerade data är fullständigt anonyma och igenkännande av en enskild Användare är inte möjlig.

1.2. Precordior CardioSignal App finns i Apple AppStore och Google Play för både operativsystemen iOS och Android. Appen kan laddas ner gratis. Precordior tar en serviceavgift för tjänsten att detektera hjärtrytm, dvs detektering av förmaksflimmer. Applikationen kan användas i samarbete med en tredje part (t.ex. försäkringsbolag eller vårdgivare). I sådana fall vänligen följ anvisningarna från den tredje parten. Precordior tillhandahåller användarinstruktioner både i Appen och på Precordiors webbplats på www.cardiosignal.com.
Applikationen är tillgänglig för användare i europeiska och andra länder som omfattas av CE-förordningen.

Inspelningarna via Appen utförs genom att Du placerar smarttelefonen på bröstet ovanpå bröstbenet (sternum). Appen läser data från accelerometer och gyroskop som reagerar på bröstets rörelser som orsakas av Dina hjärtslag.

Observera att du som Applikationsanvändare ensam är ansvarig för att agera utifrån de resultat som Applikationen ger. Din läkare och/eller någon på Precordior kan inte hållas ansvariga för att reagera på resultaten å Dina vägnar. Vi rekommenderar Dig att söka läkarvård omedelbart vid positiv inspelning som visar på sannolikt förmaksflimmer, och även i fall där Appen inte visar på förmaksflimmer men Du inte mår bra.

2. Definitioner

"Avgifter" betyder det belopp som ska betalas av Användaren (om tillämpligt) till Precordior;

"Dokumentation" betyder de handlingar som gjorts tillgängliga för Användaren av Precordior med avseende på användningen av Applikationen;

"Immateriella rättigheter" avser alla nu kända eller senare existerande (a) rättigheter i samband med författarskap, inklusive upphovsrätt, ”mask work”-rättigheter och ideella rättigheter; (b) varumärkes- eller tjänstemarknadsrättigheter (c) rätt till affärshemligheter och know-how (d) patent, patenträttigheter och immateriella rättigheter (e) layoutdesign-rättigheter, designrättigheter, (f) rätt till handels- och företagsnamn, domännamn, databasrättigheter, uthyrningsrättigheter och andra industriella eller immateriella rättigheter eller liknande rättigheter (oavsett om de är registrerade eller oregistrerade) g) alla registreringar, registreringsansökningar, förnyelser, förlängningar, uppdelningar, förbättringar eller nyutgåvor avseende någon av dessa rättigheter samt rätten att ansöka för att underhålla och verkställa någon av föregående punkter, i varje fall och i varje jurisdiktion över hela världen;

"Konto" betyder Ditt registrerade konto som Du har skapat genom registreringsprocessen från en officiell registreringskanal;

”Leveransdatum” betyder det datum då Du erhöll ett Konto;

"Precordior CardioSignal Plattform" betyder molntjänsten där alla analyser och data lagras ("Plattformen");

"Produkter" betyder Applikationen, Webbplatsen och Dokumentationen;

"Resultat" betyder resultaten av analysen av Plattformen baserat på data inspelad av Användaren via Mobilappen;

"Tredje part" betyder alla fysiska eller juridiska personer som inte är Precordior;

"Webbplats" betyder webbplatsen som finns tillgänglig på www.precodior.com och www.cardiosignal.com.

3. Tillämplighet

3,1. Genom att använda Produkterna accepterar Du villkoren i det här Avtalet. Om Du inte håller med om någon speciell särskild bestämmelse i Avtalet har Du inte rätt att använda Produkterna på något sätt eller i någon form.

Genom att acceptera Användarvillkoren och efter att Användaren har slutfört registreringsprocessen bekräftar Du uttryckligen att Du följer (har tillgång till) den avsedda användningen av Applikationen enligt detta Avtal. Som ett resultat bekräftar och accepterar Du att Du avstår från Din rätt att häva Avtalet så snart Applikationen tillhandahållits av Precordior. Det betyder att från och med nu är Du skyldig att följa villkoren i detta Avtal, dock utan att det påverkar Din rätt att återkalla Ditt samtycke till behandlingen av Dina personuppgifter (se del 9 i Sekretessmeddelandet).

3.2. Om Applikationen eller Webbplatsen använder tjänster från Tredje part, kommer villkoren för leverans av tjänster från den Tredje parten att gälla. Genom att använda sådana tjänster från en Tredje part accepterar Du de villkoren. Precordior avsäger sig allt ansvar för innehållet i villkor från Tredje parter.
När det gäller Tredje parts behandling av Dina personuppgifter, se del 8 i vår sekretesspolicy.

4. Användning av produkterna

Observera att våra Produkter inte är avsedda och får inte användas av personer under 18 år.
4.1. Du får bara använda Applikationen med Ditt eget Konto. Installationen av Applikationen är gratis, men för att låsa upp vissa funktioner i appen (t.ex. mätning funktion) krävs köp av en licens.

4.2. För att kunna använda alla funktioner i vår Applikation behöver din mobilenhet ha åtkomst till Wi-Fi eller mobilt internet och din mobila enhet måste ha rörelsesensorer. Din mobila enhet måste ha en version av ett operativsystem som är kompatibelt med Applikationen. Tillgång till Wi-Fi eller mobildata är Ditt eget ansvar. Vänligen se till att Din mobila enhet som ett minimum har det operativsystem och klarar eventuella hårdvarukrav som anges på Apples AppStore och Google Play-butiks programinformationssida. En lista över testade mobila enheter finns på Precordiors webbsida.
Om Din mobila enhet inte uppfyller dessa minsta systemkrav kan vi inte garantera att Applikationen fungerar korrekt. Precordior avvisar allt eventuellt ansvar för förlust eller skada på grund av att Du inte uppfyllt ovannämnda krav.

4.3. Du är medansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten och säkerheten för inloggningsuppgifterna för Ditt konto, till exempel Din PIN-kod och Ditt lösenord (se även del 7 i Sekretessmeddelandet).
Du är helt ansvarig för all aktivitet som utförs av Dig under Ditt individuella Konto.

Du accepterar att omedelbart meddela Precordior via support@precordior.com om eventuell obehörig användning av Ditt Konto eller av andra säkerhetsbrott. Precordior avvisar allt eventuellt ansvar för förlust eller skada på grund av att Du inte följt ovannämnda krav.

4.4. Precordior kan, efter eget gottfinnande, tillhandahålla Dig med uppdateringar. Under Din Avtalstid kommer alla eventuella uppdateringar att tillhandahållas gratis. För att undvika missförstånd är Precordior inte skyldigt att tillhandahålla uppdateringar till Applikationen, Dokumentationen eller Webbplatsen.

5. Licens - restriktioner

5.1 Licens av Precordior. Genom att registera ett Konto för Applikationen ger Precordior Dig en begränsad, icke-exklusiv, personlig, icke-underlicensierbar och icke-överförbar licens för att använda Applikationen och/eller Dokumentationen i enlighet med detta Avtal och Dokumentation ("Licensen"). Du får inte använda Applikationen och/eller dokumentationen för kommersiella ändamål och Du får inte använda Applikationen och/eller Dokumentationen, eller en komponent av dessa, på ett sätt som inte är godkänt av Precordior. Du får använda Applikationen och/eller Dokumentationen enbart för det syfte som anges i detta Avtal och Dokumentationen och i full överensstämmelse med (i) detta Avtal; (ii) eventuella ytterligare instruktioner eller policyer som utgivits av Precordior, inklusive men inte begränsat till de som ingår i Precordiors smartphone-Applikation eller i Webbplatsen; (iii) tillämplig lagstiftning, regler eller föreskrifter och (iv) Dokumentationen.

5.2 Restriktioner. Du samtycker till att endast använda Produkterna för deras avsedda användning enligt vad som anges i detta Avtal. Inom gränserna tillämplig lag, har Du inte rätt att (i) göra Applikationen och/eller Dokumentationen tillgänglig eller att sälja eller hyra ut Applikationen och/eller Dokumentationen till Tredje part. Du har dock rätt att göra Applikationen och Dokumentationen tillgänglig för Din vårdpersonal. (ii) anpassa, ändra, översätta eller modifiera Applikationen och/eller Dokumentationen på något sätt (iii) underlicensiera, leasa, hyra ut, låna ut, distribuera eller på annat sätt överföra Applikationen och/eller Dokumentationen till Tredje part. (iv) dekompilera, rekonstruera, demontera eller på annat sätt härleda eller bestämma eller försöka härleda eller försöka bestämma källkoden (eller de bakomliggande idéerna, algoritmerna, strukturen eller organisationen) av Applikationen, utom och endast i den utsträckning sådan verksamhet uttryckligen är tillåten enligt gällande lag, trots denna begränsning. I en sådan händelse kräver Precordior en skriftlig underrättelse om processen innan den inleds via e-post till support@precordior.com; (v) använda eller kopiera Applikationen och/eller Dokumentationen, med undantag för vad som uttryckligen är tillåtet enligt denna punkt 5; (vi) få obehörig tillgång till andra användares konton, IT-utrustning eller Precordiors struktur för att tillhandahålla Produkterna eller använda Produkterna för att bedriva eller marknadsföra och stödja olaglig verksamhet; (vi) använda Produkterna för att generera oönskade e-postannonser eller spam; (vii) utge sig för att vara någon annan person eller enhet, eller på annat sätt förvanska Din anknytning till en person eller en enhet (viii) använda någon högvolyms automatisk, elektronisk eller manuell process för åtkomst, sökning eller tankning av information från produkterna (inklusive men inte begränsat till robotar, spindlar eller skript); (ix) ändra, ta bort eller dölja någon upphovsrättsinformation, digitala vattenmärken, ägandeförklaringar eller annat meddelande som ingår i Produkterna; (x) avsiktligt distribuera maskar, trojanska hästar, skadade filer eller andra objekt av destruktiv eller bedräglig natur eller använda Produkterna för olagliga, invasiva, kränkande, bedrägliga syften eller (xi) ta bort eller på något sätt kringgå några tekniska eller andra skyddsåtgärder i Produkterna.

Med undantag för vad som uttryckligen anges häri, ges ingen uttrycklig eller underförstådd licens eller rättighet av något slag angående Produkterna eller någon del därav, inklusive men inte begränsat till någon rätt att erhålla källkod, data eller annat tekniskt material som berör Applikationen.

5.3 Användarlicens. Genom att ladda upp, skapa eller på annat sätt tillhandahålla information, data eller bilder på eller via Applikationen ("Användarinnehåll"), oaktat bestämmelserna i Sekretessmeddelandet, ger du Precordior en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande, underlicensierbar, överförbar, licens att använda, kopiera, lagra, ändra, överföra och visa användarinnehåll i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla, underhålla och utveckla Applikationen. Precordior förbehåller sig rätten, men är inte skyldiga, att granska och ta bort Användarinnehåll som anses vara i strid med bestämmelserna i Avtalet eller på annat sätt olämpligt, tredje parts rättigheter eller någon tillämplig lagstiftning eller förordning.

6. Äganderätt

Mellan Användaren och Precordior gäller att all äganderätt och andra rättigheter i och relaterade till Produkterna, inklusive men inte begränsat till någon design, uppfinningar, mjukvara, material, research, rapporter och dokument, förberedande eller annat material och alla världsomspännande immateriella rättigheter som är hänförliga till detta, är Precordiors och/eller dess licensgivares exklusiva egendom. Alla rättigheter i och till Applikationen och/eller Dokumentationen som inte uttryckligen beviljats Användaren i detta Avtal innehas av Precordior och dess licensgivare. Med undantag för vad som uttryckligen anges häri, ges ingen uttrycklig eller underförstådd licens eller rättighet av något slag till Användaren angående Applikationen och/eller Dokumentationen eller någon del därav, inklusive eventuell rätt att erhålla källkod, data eller annat tekniskt material som relaterar till Applikationen.

7. Avstängning

7.1 Påföljder för avtalsbrott. Om Precordior blir medveten om eller misstänker, efter eget gottfinnande, Din eventuella överträdelse av detta Avtal eller andra instruktioner, riktlinjer eller policyer (inklusive men inte begränsat till Sekretessmeddelandet) utfärdade av Precordior, kan Precordior avbryta eller begränsa Din åtkomst till Applikationen. Sådana påföljder kommer att vara tills Du har korrigerat det avtalsbrott som förorsakade avstängningen eller begränsningen.

8. Support

Om Du behöver teknisk support kan du kontakta Precordior på support@precordior.com. Precordior kommer att anstränga sig så långt som rimligen är möjligt för att svara så snabbt de kan på eventuella frågor från Användare.

9. Sekretess

Precordior värnar om skyddet av Din integritet och anstränger sig för att följa gällande lagar om integritetsskydd i förhållande till behandlingen och dess Integritetspolicy. Vårt Sekretessmeddelande avseende CardioSignal Applikationen är införlivat som referens i detta Avtal och överensstämmer med Allmänna Dataskyddsförordningen. Du samtycker till att personuppgifter samlas in, används och bearbetas i enlighet med vårt Sekretessmeddelande. Båda parter ska följa gällande lagstiftning om insamling, bearbetning och överföring av personlig information.

Vårt Sekretessmeddelande innehåller mer information om hur vi samlar in och behandlar Dina personuppgifter. Vårt Sekretessmeddelande är inkluderat som en del av detta Avtal för referensändamål.

10. Betalning

Innan du betalar några Avgifter för Applikationen får du möjlighet att granska och acceptera de Avgifter som kommer att debiteras. Inga Avgifter är återbetalningsbara, i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag.

Om Du betalar med kreditkort kan biller söka förhandsgodkännande av Ditt kreditkortskonto före inköpet för att verifiera att kreditkortet är giltigt och har nödvändiga medel eller krediter tillgängliga för att täcka Ditt köp.

11. Ansvar

11.1 Genom att använda Precordiors Applikation förstår och erkänner Användaren att detektering av förmaksflimmer av Precordior för närvarande inte är en erkänd diagnostisk metod enligt medicinska professionella riktlinjer. Noggrannhetsgraden för detektering av förmaksflimmer med Applikationen är mycket hög, över 95% enligt klinisk forskning*, men det kan ändå inte betraktas som en absolut mätning, så utvärdering av riktigheten av resultaten kräver användarens bedömning. Precordior ansvarar därför inte för några medicinska konsekvenser som uppstår för sina Användare under deras kontraktsperiod. Till maximal omfattning tillåten enligt gällande lag, ska Precordiors ansvar som härrör från eller uppkommer i samband med Produkterna enligt denna överenskommelse, oavsett om det gäller kontrakt, garanti, skadestånd eller annat, inte överstiga det belopp som utbetalas enligt Precordiors obligatoriska försäkringspolicy det datum då skadeståndsansökan i fråga uppstår. Ingenting i detta Avtal ska begränsa eller exkludera Precordior från ansvar för (i) grov oaktsamhet; (ii) uppsåtlig misskötsel; (iii) bedrägeri eller personskada. * Cirkulation 2018; 137: 1524-1527.

11.2 I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, ska Precordior inte vara ansvarigtnnnnnnnn inför Användaren eller någon Tredje part för någon särskild, indirekt, avskräckande, bestraffande, oavsiktlig eller följdskada av någon art, inklusive men inte begränsat till, skador eller kostnader på grund av förlust av vinst, data, intäkter, goodwill, produktion, upphandling av ersättningstjänster eller egendomsskada som uppstår på grund av eller i samband med Produkterna enligt detta Avtal, inklusive men inte begränsat till felräkningar, eller användning, missbruk eller oförmåga att använda Produkterna, oavsett orsaken till handlingen eller vems ansvar, oavsett om det gäller skadestånd, kontrakt eller annat, även om Precordior har informerats om sannolikheten för sådana skador. Begränsningen i denna punkt 11.2 ska inte gälla Precordiors förpliktelser enligt artikel 13 ("Skadestånd") nedan.

11.3 Du godkänner att Precordior endast kan hållas ansvarigt enligt villkoren i denna punkt 11 i den utsträckning att skadorna Du lidit är direkt hänförliga till Precordior. För att undvika tvivel, är Precordior inte ansvarigt för eventuella krav som följer av (i) Din obehöriga användning av Applikationen; (ii) Din eller någon tredje parts ändring av (samtliga delar) av Applikationen, (iii) att Du inte använder den senaste versionen av Applikationen som gjorts tillgänglig för Dig eller att Du inte integrerat eller installerat korrigeringar till Applikationen som utfärdats av Precordior; eller (iv) Din användning av Applikationen i kombination med andra produkter eller tjänster som inte kommer från Precordior; eller (v) inte följer Användarvillkoren, eller (vi) inte följer användarinstruktioner av Applikationen. Undantagen och ansvarsbegränsningarna enligt denna punkt gäller även för Precordiors dotterbolag och underleverantörer enligt detta Avtal i samma utsträckning som för Precordior.

12. Garantier och ansvarsfriskrivningar

12.1 AV PRECORDIOR. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM UTTRYCKLIGEN FÖRESKRIVS I DENNA PUNKT 12 OCH I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING ENLIGT GÄLLANDE LAG, TILLHANDAHÅLLS PRODUKTERNA OCH RESULTATEN "I BEFINTLIG FORM " OCH PRECORDIOR GER INGA (OCH AVSÄGER SIG ANSVARET FÖR ALLA) ÖVRIGA GARANTIER, FÖRBINDELSER ELLER VILLKOR, VARKEN SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, HANTERING, ANVÄNDNING ELLER PRAXIS AV HANDEL, SÄLJBARHET, ÄNDAMÅLSENLIGHET, TILLGÄNGLIGHET, ÄGANDERÄTT, INTRÅNG, ELLER LÄMPLIGHET FÖR EN SÄRSKILD ANVÄNDNING MED HÄNSYN TILL ANVÄNDANDET, MISSBRUKET ELLER OFÖRMÅNGAN ATT ANVÄNDA PRODUKTERNA INKLUSIVE RESULTATEN, (HEL ELLER DELVIS) ELLER ANDRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ANVÄNDS AV ANVÄNDAREN AV APPLIKATIONEN. PRECORIOR GARANTERAR INTE ATT (I) ALLA FEL KAN KORRIGERAS, ELLER ATT TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTERNA KOMMER ATT VARA UTAN AVBROTT, SÄKER ELLER FELFRI; OCH (II) INFORMATIONEN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL RESULTATEN SOM ÄR TILLGÄNLIGAA PÅ ELLER UTSÄNDA AV APPLIKATIONEN ÄR SANNA, KOMPLETTA ELLER KORREKTA. SPECIELLT ERKÄNNER DU OCH SAMTYCKER TILL ATT PRECORIOR INTE KAN HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA BESLUT RELATERADE TILL HÄLSOVÅRD SOM DU ELLER DIN LÄKARE GJORT BASERAT PÅ DE RESULTAT SOM ERHÅLLITS AV APPLIKATIONEN, OAVSETT OM SÅDANA DATA ÄR EXAKTA ELLER INEXAKTA. DU ACCEPTERAR OCH SAMTYCKER TILL ATT DIN LÄKARE, OCH INTE PRECORDIOR, ENSAM ÄR ANSVARIG FÖR TOLKNINGEN AV RESULTATEN ELLER ANNAN HÄLSOINFORMATION SOM RELATERAR TILL DIG. DU BEKRÄFTAR UTTRYCKLIGEN OCH SAMTYCKER TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV PRODUKTERNA OCH RESUTLATEN ÄR PÅ DIN EGEN RISK. DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT DET FINNS RISKER INBEGRIPNA MED ATT SÄNDA INFORMATION ÖVER OCH LAGRA INFORMATION PÅ INTERNET OCH ATT PRECORIOR INTE ÄR ANSVARIGT FÖR EVENTUELL FÖRLUST AV DINA DATA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL RESULTATEN.

12.2 Av Användaren. Du bekräftar och garanterar till Precordior att Du har befogenhet att ingå detta bindande Avtal personligen och (b) att allt Användarinnehåll som tillhandahållits av Dig inför Användningen av Applikationen är korrekt och sanningsenligt och inte (i) bryter mot någon Tredje parts immateriella äganderätt; (ii) bryter mot någon affärshemlighet (iii) är bedräglig, förolämpande, obscen, pornografisk eller olaglig; (iv) innehåller något virus, några maskar eller andra skadliga programmeringskoder avsedda att skada Precordiors system eller data; eller (v) på annat sätt bryter mot Tredje parts rättigheter.

Du samtycker till att användningen av Applikationen eller Dokumentationen i strid med eller som kränker Användarens bekräftelser och garantier enligt denna punkt utgör auktoriserat och oriktigt användande av Applikationen och/eller Dokumentationen.

13. Skadestånd

13.1 Av Precordior. Precordior ska försvara och ersätta Dig enligt detta Avtal mot framlagda och välgrundade krav som åberopats av Tredje part i den utsträckning att sådana krav grundas på en överträdelse av den Tredje partens immateriella rättigheter till Applikationen och/eller Dokumentationen och med undantag för eventuella krav som härrör från (i) Din obehöriga användning av Produkterna, (ii) Din eller någon tredje parts modifiering av någon av produkterna, (iii) att Du inte använt den senaste versionen av Applikationen och/eller Dokumentationen som gjorts tillgänglig för Dig eller att Du inte installerat korrigeringar eller uppdateringar av Applikationen och/eller Dokumentationen som utfärdats av Precordior, om Precordior angivit att sådan uppdatering eller korrigering var nödvändig för att förhindra ett eventuellt intrång, eller (iv) Din användning av Applikationen och/eller Dokumentationen i kombination med produkter eller tjänster som inte är Precordiors.

En sådan ersättningsskyldighet skall vara villkorad av följande: (i) Precordior ges snabb skriftlig underrättelse om ett sådant krav. (ii) Precordior ges ensam kontroll över försvaret och förlikningen av ett sådant krav. (iii) På Precordiors begäran Användaren fullständigt samarbetar med Precordior avseende försvaret och uppgörelsen av ett sådant krav, på Precordiors bekostnad och (iv) Användaren erkänner inte Precordiors ansvar för ett sådant krav, och inte heller ingår någon överenskommelse om en uppgörelse med avseende på ett sådant krav utan Precordiors i förväg inhämtade skriftliga samtycke. Under förutsättning att dessa villkor är uppfyllda, ska Precordior ersätta Användaren för alla eventuella skador och kostnader som uppkommit för Användaren till följd av sådana krav, som tilldelats av en behörig domstol i sista instans eller som överenskommits av Precordior enligt ett förlikningsavtal.

I händelse av att Applikationen och/eller Dokumentationen, enligt Precordiors rimliga åsikt, sannolikt kommer att bli eller blir föremål för ett intrångsanspråk från Tredje part (enligt denna punkt 13.1) har Precordior rätt att, ensam och på egen bekostnad: (i) ändra den del som utgör det (påstådda) intrånget av Ansökan och/eller Dokumentationen så att det inte längre utgör ett intrång samtidigt som motsvarande funktionalitet bevaras. (ii) tillhandahålla Användaren med en licens för att fortsätta att använda Applikationen och/eller Dokumentationen i enlighet med detta Avtal eller (iii) avsluta Avtalet och betala Användaren ett belopp som motsvarar en proportionell del av avgifterna för den del av Applikationen som är föremål för intrånget.

Ovanstående anger hela Precordiors ansvar och skyldighet och Användarens enda kompensation med avseende på eventuella intrång eller påstådda intrång i immateriella rättigheter som orsakats av Applikationen och/eller Dokumentationen eller någon del av dessa.

13.2 Av Användaren. Du godkänner härmed att ersätta och hålla skadeslös Precordior och dess nuvarande och framtida dotterbolag, styrelseledamöter, anställda, representanter och företrädare från varje krav, anspråk, förfarande, åtgärder, förlust, ansvar eller skada av något slag, inklusive rimliga advokatkostnader, oavsett om det gäller skadestånd eller åtalbar handling, som kan uppkomma på grund av eller som uppstår av eller uppkommit på grund av ett sådant krav som gjorts av tredje part med avseende på (i) Ditt eventuella brott mot eller överträdelse av någon bestämmelse i detta Avtal eller andra instruktioner eller policyer utfärdade av Precordior (ii) något användarinnehåll som bryter mot någon Tredje parts immateriella äganderätt och (iii) bedrägerier, avsiktlig försummelse eller grov oaktsamhet som begåtts av Dig, oavsett om ett sådant krav varit motiverat eller inte.

14. Avtalstid och uppsägning

14.1 Precordior ger Dig en licens på Applikationen och/eller Dokumentationen under Avtalets giltighetstid, om inte Avtalet avslutas i enlighet med punkt 14.2 eller 14.3. Användaren är berättigad att ta emot alla större och mindre uppdateringar och uppgraderingar för Applikationen och/eller Dokumentation under avtalstiden.

14.2 Uppsägning p.g.a. avtalsbrott. Precordior kan med omedelbar verkan avsluta detta Avtal och Din rätt att få tillgång till och använda Applikationen (i) om Precordior anser eller har rimlig anledning att misstänka att Du bryter mot bestämmelserna i detta Avtal (inklusive men inte begränsat till någon överträdelse av Precordiors immateriella rättigheter) eller andra riktlinjer eller policyer (inklusive men inte begränsat till Sekretessmeddelandet) utfärdat av Precordior eller (ii) Om Användaren förblir avstängd p.g.a. utebliven betalning i mer än 60 (sextio) dagar.

14.3 Effekter av uppsägning. Vid uppsägning av detta Avtal oavsett anledning, i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal, vid tidpunkten för den effektiva uppsägningen: (i) kommer Du inte längre att ha behörighet att komma åt eller använda Applikationen eller på annat sätt använda någon av funktionerna eller Resultaten som erbjuds av eller genom Applikationen (ii) Precordior kan radera data som är kopplade till Ditt konto ett år efter Avtalets uppsägning, inklusive men inte begränsat till användarinnehåll eller Resultat från Applikationen och (iii) alla Precordiors och Användarens rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal ska upphöra, med undantag för de rättigheter och skyldigheter som specifikt anges i punkt 15.7.

15. Övrigt

15.1 Force Majeure. Precordior är inte ansvarigt för eventuell försummelse eller försening i utförandet av sina skyldigheter med avseende på Applikationen om sådan försening eller försummelse beror på orsaker utom vår kontroll, som beror på inklusive men inte begränsat till naturkatastrofer, krig, strejker eller arbetskonflikter, embargon, regeringsorders, driftstopp i telekommunikation, nätverk, datorer, servrar eller Internet, Tredje parts obehöriga tillträde till Precordiors informationstekniska system eller någon annan orsak utom Precordiors rimliga kontroll ("Force Majeure-händelse"). Vi kommer att meddela Dig om arten av sådan Force Majeure-händelse och effekten den har på vår förmåga att fullgöra våra skyldigheter enligt detta Avtal samt hur vi planerar att mildra effekten av en sådan Force Majeure-händelse.

15.2 Hela Avtalet. Detta Avtal (inklusive Sekretessmeddelandet) utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan Dig och Precordior angående det som avses i detta Avtal och ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga avtal, företrädanden eller överenskommelser mellan parterna. Inget uttalande, företrädande, garanti, kontrakt eller överenskommelse av något slag som uttryckligen anges i detta Avtal ska påverka eller användas för att tolka, ändra eller begränsa de uttryckliga villkoren och bestämmelserna i detta Avtal.

15.3 Ogiltighet. Om någon bestämmelse i detta Avtal av någon anledning anses vara ogiltig eller inte verkställbar, kommer övriga bestämmelser i detta Avtal att förbli i kraft och den ogiltiga eller otillåtna bestämmelsen anses vara modifierad så att den är giltig och verkställbar enligt den maximala omfattningen som tillåts enligt lag.

15.4 Avstående. Varje underlåtenhet att följa någon bestämmelse i Avtalet ska inte utgöra ett upphävande av detta eller av någon annan bestämmelse.

15.5 Överlåtande. Du får inte överlåta eller överföra detta Avtal eller några rättigheter eller skyldigheter enligt detta till någon tredje part. Precordior har rätt att(i) överlåta eller tilldela (del av) sina skyldigheter eller rättigheter enligt Avtalet till något av dess dotterbolag och (ii) att underlicensiera support för utförandet av detta Avtal till dess dotterbolag, till enskilda entreprenörer och till tredje parts tjänsteleverantörer utan att underrätta Användaren om detta i förhand.

15.6 Meddelanden. Alla meddelanden från Precordior som är avsedda för Dig ska anses vara levererade och gällande när de skickats till e-postadressen som tillhandahållits av Dig på ditt Konto. Om Du ändrar den e-postadressen måste Du också uppdatera Din e-postadress i din Applikation.

15.7 Överlevnad. Artiklarna 7, 11, 12, 14, 15.8 ska överleva uppsägningen och avslutandet av detta Avtal.

15.8 Tillämplig lag och jurisdiktion. Oaktat eventuell obligatorisk lagstiftning ska detta Avtal uteslutande regleras av och tolkas i enlighet med Finlands lagar, utan att påverka någon av dess rättsstridiga principer eller regler. Finlands domstolar har ensam domsrätt om någon tvist uppstår i samband med detta Avtal.

Detta dokument uppdaterades